ΕΕΠ: Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης – Συμβουλευτικής & Πιστοποίησης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  – ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Π.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Επιμελητήριό μας, ως δικαιούχος της πράξης  με τίτλο «Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρήσεων – Μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά» (Κωδικός ΟΠΣ: 5074827) – Υποέργο με τίτλο «Συμβουλευτική – Κατάρτιση και Πιστοποίηση 800 Εργαζομένων», στο πλαίσιο των υποστηρικτικών για τα μέλη του δράσεων καλεί τις επιχειρήσεις μέλη του να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοί τους στις δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω πράξης. Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίδραση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους θέσης. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων μελών μας θα επιλέγονται κατά προτεραιότητα και οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες (εργαζόμενοι) λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα  έως και 500 ευρώ μικτά.

Δείτε την πρόσκληση (με αναλυτική περιγραφή ενεργειών, ειδικούς όρους, δικαίωμα συμμετοχής, κριτήρια επιλογής, διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων κλπ) και τη σχετική αίτηση συμμετοχής,  στο https://new.eep.gov.gr/6342-2/

Συνοπτικά, η παρούσα πράξη, περιλαμβάνει:

ΠΕ1: Συμβουλευτική

Η ενέργεια αφορά στην παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους και υλοποιείται από Συμβούλους μέσω συνεδριών. Ο αριθμός συνεδριών ανά ωφελούμενο, αθροιστικά είναι δύο (2) εκ των οποίων, η πρώτη (1η) θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της κατάρτισης και η δεύτερη (2η) κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. (800 ωφελούμενοι x 2 συνεδρίες = 1.600 ώρες)

ΠΕ2. Κατάρτιση

Το ΠΕ2: Κατάρτιση αφορά στην υλοποίηση δύο Προγραμμάτων κατάρτισης και θα καταρτιστούν 800 ωφελούμενοι στα ακόλουθα Θεματικά Αντικείμενα:

Α. Πρόγραμμα Κατάρτισης : Περιβαλλοντική Προσαρμογή και Διαχείριση Επιχειρήσεων.

Σύνολο Ωφελούμενων 530 – Ώρες κατάρτισης 100 (60 Θεωρία και 40 Πρακτική)

Β. Πρόγραμμα Κατάρτισης: Παράγοντες Άσκησης Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας

Σύνολο Ωφελούμενων 270 – Ώρες κατάρτισης 100 (60 Θεωρία και 40 Πρακτική)

ΤΟ (Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ:

·         Λογιστικών – Οικονομικών Υπηρεσιών & Επενδύσεων

·         Μεσιτείας

·         Εχέγγυων Συναλλαγών υπέρ τρίτων

·         Τουρισμού

·         Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

·         Πληροφορικής & Εφαρμογών Διαδικτύου

·         Επικοινωνίας & Διαφήμισης

Τα εγκεκριμένα Προγράμματα Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).

ΠΕ3. Πιστοποίηση

Η Πιστοποίηση των 800 ωφελούμενων που αφορά στις προαναφερθείσες ειδικότητες, θα διενεργηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι Ωφελούμενοι είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση των επαγγελματικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται σε κάθε σχέδιο δράσης.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων κατά την πρώτη εξέταση.

Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συμβεβλημένο με τον Δικαιούχο Φορέα Πιστοποίησης.

Σε περίπτωση αποτυχίας του Ωφελούμενου χορηγείται από τον Φορέα πιστοποίησης βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης η οποία θα φέρει το όνομα του.

Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.

Η παρούσα πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γενικό Γραμματέα Δ.Σ. κ. Χρήστο Ντάφλο grafeioproedrou@eep.gov.gr, στον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων κ. Δημήτρη Συξέρη d.sixeris@eep.gov.gr και στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης κα Κατερίνα Λάμπρου 2104121503 εσ.16.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *