Παράταση των προθεσμιών γνωστοποίησης των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, δίνεται παράταση των προθεσμιών γνωστοποίησης των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4557/2018 και της Υπουργικής Απόφασης 67343 ΕΞ 2019/19-6-2019, ως εξής:

  • Ομάδα Α΄ έως 25 Νοεμβρίου 2019
  • Ομάδα Β’ έως 28 Νοεμβρίου 2019
  • Ομάδα Γ΄ έως 12 Δεκεμβρίου 2019

Η Ομάδα Α΄ περιλαμβάνει ειδικής φύσεως κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα όπως δικηγορικές εταιρείες, ναυτικές εταιρείες, συμπλοιοκτησίες κλπ.

Η Ομάδα Β΄ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις δημοτικές εταιρείες, τους αστικούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς, τα ιδρύματα, τους συλλόγους και τα σωματεία πάσης φύσεως.

Η Ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τις εταιρείες, κεφαλαιουχικές και μη (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ.)

H καταχώρηση των δεδομένων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων γίνεται απευθείας στο σύστημα (www.gsis.gr).

Υπενθυμίζεται, ότι πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει πραγματικά μία εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρείας. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου ξεχωρίζει από την έννοια του νόμιμου κυρίου (legal owner) της νομικής οντότητας, ο οποίος δηλώνεται ως μέτοχος ασκών τον έλεγχο του νομικού προσώπου/οντότητας αλλά στην ουσία δεν είναι τέτοιος.

Επαναλαμβάνουμε ότι, η μη συμμόρφωση συνεπάγεται αφενός τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και αφετέρου την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 10.000 ευρώ από την Αρχή και τίθεται αυστηρή προθεσμία για τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται .

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ               ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.