Τεράστια γραφειοκρατία κατά την απλοποιημένη διαδικασία εφοδιασμών πλοίων με προϊόντα καφέ

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1188105/2016 (ΦΕΚ4241/Β) ΑΥΟ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093/2018 (ΦΕΚ 1900/Β) ΑΥΟ, πριν την πραγματοποίηση του εφοδιασμού πλοίων με καφέ θα πρέπει (πέραν της έκδοσης του φορολογικού στοιχείου και του Δελτίου Παράδοσης Εφοδίων) να υποβάλλεται στο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης η «Δήλωση διακίνησης» σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IX.

2. Σύμφωνα με την παρ. 4 α) του ως άνω άρθρου, η «Δήλωση Διακίνησης» υποβάλλεται στο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης του καφέ, η οποία καταχωρείται, σε τρία αντίτυπα. Το αντίτυπο 1 παραμένει στο τελωνείο, το αντίτυπο 2 παραδίδεται στον εγκεκριμένο αποθηκευτή για την πίστωση της ποσότητας και το αντίτυπο 3 συνοδεύει τα εμπορεύματα μέχρι την έξοδο από τη χώρα (παράδοση στο πλοίο).

3. Σύμφωνα με την παρ. 4 γ) η «Δήλωση Διακίνησης» οριστικοποιείται με την προσκόμιση πιστοποίησης ολοκλήρωσης του εφοδιασμού πλοίων.

4. Σύμφωνα με την παρ. 4 ε) δεν υποβάλλεται η ως άνω Δήλωση Διακίνησης μόνο όταν το τελωνείο εξαγωγής/εφοδιασμού και εξόδου/φόρτωσης είναι το ίδιο.

5. Η ως άνω διευκόλυνση εφαρμόζεται μόνο όταν η παράδοση καφέ αφορά κρουαζιερόπλοια, δεδομένου ότι το Α΄Τελωνείο Πειραιά είναι ταυτόχρονα τελωνείο εξαγωγής/εφοδιασμού και εξόδου/φόρτωσης μόνο στις περιπτώσεις εφοδιασμού κρουαζιεροπλοίων. Επειδή δεν ενεργεί και ως τελωνείο φόρτωσης στις λοιπές περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων , (πχ φορτηγά, ferries κ.λπ.), η ως άνω «Δήλωση Διακίνησης» υποβάλλεται πάντοτε για τις λοιπές περιπτώσεις πλοίων των διακινούμενων ποσοτήτων καφέ που προορίζονται για εφοδιασμό πλοίων που εξέρχονται από τις φορολογικές αποθήκες καφέ που είναι υπό την εποπτεία του.

6. Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των εφοδιαστικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν την προβλεπόμενη στην αριθ. Τ. 1940/03 ΑΥΟΟ απλουστευμένη διαδικασία και παραδίδουν τα εφόδια με Δελτία Παράδοσης Εφοδίων τα οποία προσκομίζονται απευθείας στο τελωνείο φόρτωσης των εφοδίων, η υποχρέωση προσκόμισης και της «Δήλωσης Διακίνησης καφέ» στο Α΄Τελωνείο Πειραιά πριν την παράδοση δημιουργεί καθυστερήσεις εφοδιασμού πλοίων με καφέ και καταργεί ουσιαστικά την απλουστευμένη διαδικασία που προβλέπεται στην αριθ. Τ. 1940/03 ΑΥΟΟ.

7. Πέραν αυτών, η υποχρέωση προσκόμισης της «Δήλωσης Διακίνησης καφέ» στο τελωνείο ελέγχου πριν από την παράδοση του καφέ, καθυστερεί και την παράδοση των άλλων εμπορευμάτων που πρόκειται να παραδοθούν στο πλοίο, καθόσον όλα τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένου του καφέ, περιλαμβάνονται σε ένα τιμολόγιο πώλησης και σε ένα Δελτίο Παράδοσης Εφοδίων και διακινούνται με το ίδιο μεταφορικό μέσο.

8. Κατόπιν αυτών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η ως άνω Απόφαση, ώστε να μην απαιτείται υποβολή της «Δήλωσης Διακίνησης» στο τελωνείο ελέγχου για τις περιπτώσεις Εφοδιασμού πλοίων με Απλουστευμένη Διαδικασία που προβλέπεται από την αριθ. Τ. 1940/03 ΑΥΟΟ. Η ρύθμιση αυτή θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων με προϊόντα καφέ που εξέρχονται από φορολογικές αποθήκες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την διαδικασία επιτήρησης των προϊόντων καφέ, καθόσον συνοδεύονται από το Δελτίο Παράδοσης Εφοδίων που αποτελεί το κύριο έγγραφο εφοδιασμού πλοίων, μέχρι το τελωνείο εξόδου/φόρτωσης.

9. Ουσιαστικά, η ως άνω απλουστευμένη διαδικασία έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την περίπτωση που το τελωνείο εξαγωγής/εφοδιασμού και εξόδου/φόρτωσης είναι το ίδιο, καθόσον το βασικό παραστατικό εξαγωγής/εφοδιασμού είναι το Δελτίο Παράδοσης Εφοδίων το οποίο προσκομίζεται στο τελωνείο εξόδου/φόρτωσης. Η Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση Εξαγωγής είναι συμπληρωματική διασάφηση προκειμένου να δηλωθούν τα στοιχεία που δεν περιλήφθηκαν στο Δελτίο Παράδοσης Εφοδίων (αξία, δασμολοκική κλάση κλπ).

10. Αν δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί η ως άνω Απόφαση, θεωρούμε ότι είναι δυνατό με εγκύκλιο να ερμηνευθεί, ότι η ως άνω Απλουστευμένη Διαδικασία Εφοδιασμού πλοίων έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την περίπτωση που το τελωνείο εξαγωγής/εφοδιασμού και εξόδου/φόρτωσης είναι το ίδιο, οπότε μπορεί να εφαρμοσθεί η παράγραφος 4 ε) του άρθρου 11 της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1188105/2016 ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093/2018 (ΦΕΚ 1900/Β) ΑΥΟ και στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων με απλουστευμένη διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Τ. 1940/03 ΑΥΟΟ.

11. Τελικά, αν δεν συμφωνείτε με καμία από τις παραπάνω προτάσεις και, προκειμένου να μη δημιουργείται καθυστέρηση στον εφοδιασμό πλοίου, προτείνουμε η Δήλωση Διακίνησης να αποστέλλεται με φαξ ή e-mail στο Α΄τελωνείο Πειραιά, αναφέροντας το Δελτίο Παράδοσης Εφοδίων με το οποίο παραδίδονται τα εφόδια στο πλοίο, πριν τη φυσική έξοδο των προϊόντων καφέ από την εκάστοτε φορολογική αποθήκη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος,

Νικόλαος Μαυρίκος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.