Εγκρίθηκε από το ΔΣ η Ίδρυση & Λειτουργία Κέντρου Δηµιουργικής Απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης μετά από οµόφωνη απόφαση του ΔΣ ενέκρινε την ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Δηµιουργικής Απασχόλησης παιδιών µε αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) στον Δήµο Πειραιά, ορίζοντας ως υπεύθυνο για τη λειτουργία του τον κ. Ζουρδό Κωνσταντίνο.

Ο ∆ήµος Πειραιά µε αυξηµένο αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης και ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην καλλιέργεια αλλά και µε γνώµονα την βελτίωση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών, την στήριξη της τοπικής κοινωνίας και της οικογένειας και την υλοποίηση νέων δράσεων που εντάσσονται στην προγραµµατική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη δράσεων & Κοινωνικής Πολίτικης µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται η ίδρυση και η λειτουργία Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με αναπηρία Κ∆ΑΠ –
ΜΕΑ.

Ο ∆ήµος Πειραιά σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις έχει την δυνατότητα να προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία ενός (1) Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ, µέσω του προγράµµατος της Ε.Ε.Τ.Α.Α «Εναρµόνιση Οικογενειακής ζωής και Επαγγελµατικής Ζωής», µε σκοπό την κοινωνική, πολιτιστική και εκπαιδευτική δυνατότητα µάθησης στα παιδιά µε αναπηρία αλλά και στην διευκόλυνση των εργαζοµένων γονέων.

Τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ είναι µονάδες που απασχολούν παιδιά µε αναπηρία δυναµικότητας 15-25 ατόµων. Στις µονάδες αυτές εντάσσονται επίσης έφηβοι & άτοµα µε νοητική στέρηση και κινητική αναπηρία. Σκοπός του Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ είναι η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες µέσω προγραµµάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η συµµετοχή των παιδιών µε ειδικές ανάγκες σε προγράµµατα προεπαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ίδια και το οικογενειακό τους περιβάλλον. ∆ιασυνδέονται µε τις εκπαιδευτικές µονάδες ειδικής αγωγής και τις κοινωνικές του ∆ήµου Πειραιά και της Περιφέρειας.

Ιδιαίτεροι στόχοι του Κ∆ΑΠ ΜΕΑ είναι:

 • η ασφαλής απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ατόµων που φιλοξενεί µε την ανάπτυξη προσωπικής και οµαδικής δραστηριότητας,
 • η ατοµική εκπαίδευση σε θέµατα αυτοεξυπηρέτησης,
 • η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων,
 • η υλοποίηση προγραµµάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωµατικής αγωγής,
 • η ανάπτυξη φιλικών δεσµών και κοινωνικών σχέσεων,
 • η υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το άτοµο µε αναπηρία,
 • η εκπαίδευση των µελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιµετώπιση των εξειδικευµένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρίες,
 • η ενηµέρωση της οικογένειας και η παραποµπή της στις αρµόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευµένων αναγκών των παιδιών τους,
 • η διασύνδεση µε φορείς που θα αξιοποιήσουν επαγγελµατικά τους νέους µε αναπηρία µετά την υλοποίηση προγραµµάτων προεπαγγελµατικής κατάρτισης.

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες του Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ:

 • Ειδική Φυσική Αγωγή (ψυχοκινητική αγωγή, παραδοσιακοί και ελεύθεροι χοροί, παιδαγωγικά παιχνίδια, βελτίωση της φυσικής κατάστασης)
 • Θεατρική Αγωγή (θεατρικοί αυτοσχεδιασµοί, θέατρο φόρουµ, εξοικείωση µε θεατρική παράσταση, λάτιν χοροί)
 • Εικαστικά (ζωγραφική, χειροτεχνία, κόσµηµα, κεραµική, καλλιτεχνικό παζάρι)
 • Φωτογραφία
 • Ανάγνωση διδακτικών ιστοριών
 • Υπολογιστές
 • Συµβουλευτικές συνεδρίες
 • Υποστηρικτικές συνεδρίες
 • Θεραπευτικές συνεδρίες
 • Οµάδες συζήτησης
 • ∆ιασύνδεση
 • Ενσωµάτωση
 • Εκδηλώσεις
 • Περίπατοι
 • Εκδροµές

Στελεχώνεται από φυσικοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, µουσικούς, χοροδιδασκάλους, γυµναστές ειδικής φυσικής αγωγής, θεατρολόγο και βοηθητικό προσωπικό.

Βασικός σκοπός του Κέντρου είναι η ψυχαγωγία και η δηµιουργική απασχόληση των ωφελούµενων καθώς και η κοινωνική ένταξη. Επιπλέον µέσα από τις δραστηριότητες του Κέντρου, προωθείται η οµαδικότητα, η συνεργασία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων καθηµερινής ζωής και φυσικά διευκολύνει τους γονείς των ωφελούµενων να προωθηθούν στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας συνολικά την ποιότητα ζωής της οικογένειας.

∆ικαίωµα εγγραφής Ωφελουµένων µε αναπηρία και κριτήρια επιλογής:

Στα Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ εγγράφονται ωφελούµενοι ανεξαρτήτως ηλικίας, µε νοητική υστέρηση, αυτισµό και κινητική αναπηρία ή πολλαπλή αναπηρία. Ορισµένες ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την εγγραφή των παιδιών µε αναπηρία στα Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ είναι:

να µην πάσχουν από κάποιο µεταδοτικό νόσηµα, να µην πάσχουν από ψυχιατρικό νόσηµα που χρήζει φαρµακευτικής αγωγής και να µην έχουν επικίνδυνα επιθετική συµπεριφορά.

Κριτήρια επιλογής των παιδιών αποτελεί η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των γονέων.

Ωράριο Λειτουργίας:

Το ωράριο λειτουργίας των Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ του ∆ήµου Πειραιά θα είναι από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή από τις 14:00 το απόγευµα έως τις 22:00 το βράδυ, εκτός της περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου, όπου το ωράριο λειτουργίας θα αρχίζει από τις 8:00 το πρωί έως και τις 16:00 το µεσηµέρι.

Το Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να προσαρµόσει τη λειτουργία του ανάλογα µε το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής.Το Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ λειτουργεί από την 1 Σεπτεµβρίου έως και την 31η Ιουλίου του επόµενου έτους. ∆ιακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσηµες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασµού εθνικού ή τοπικού γεγονότος. Η λειτουργία τους µπορεί να ανασταλεί λόγω έκτακτων ειδικών συνθηκών (συνθήκες πανδηµίας, φυσικών φαινοµένων) µε απόφαση ∆ηµάρχου.

Στέγαση:

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001). Η παραχώρηση σχολικών µονάδων για τη δηµιουργία Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 αρµοδιότητα 17 παρ.4 (Πρόσθετη αρµοδιότητα ∆ήµου η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας), του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 µεταβίβαση σχολικής περιουσίας στους ΟΤΑ, την 4/804/16-12-1987 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ περί χρήσης
σχολικών χώρων, την ∆Α/170/05-05-1998 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ περί παραχώρησης σχολικών χώρων. Το παρακάτω σχολικό κτίριο που θα επιλεγεί για την λειτουργία του Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ του ∆ήµου Πειραιά, θα ελεγχτεί αρµοδίως για την πληρότητα των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π1/β/Γ.Π.οικ.14951(ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001).

Η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και το αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων προτείνει να ιδρυθεί το 1ο Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ του ∆ήµου Πειραιά στο σχολικό συγκρότηµα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πειραιά (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) που στεγάζεται επί της οδού Ανδριτσαίνης 10 στα Καµίνια. Το 1ο Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ του ∆ήµου Πειραιά θα το λειτουργήσει η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και θα ορισθεί Υπεύθυνος του 1ο Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πειραιά.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΌΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.