Απαίτηση προσκόμισης πιστοποιητικού εθνικότητας πλοίου κατά την υποβολή Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εξαγωγής

Ο Σύλλογός μας έγινε δέκτης παραπόνων από μέλη εφοδιαστές πλοίων ότι το Α΄Τελωνείο απαιτεί, κατά την υποβολή ανακεφαλαιωτικής διασάφησης εξαγωγής για εφοδιασμούς πλοίων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την αριθ. Τ. 1940/03 ΑΥΟ με Δελτία Παράδοσης Εφοδίων, την υποβολή εγγράφων εθνικότητας πλοίων για όλα τα πλοία που περιλαμβάνονται στην ανακεφαλαιωτική διασάφηση εξαγωγής.

Η απαίτηση αυτή δημιουργεί μεγάλο φόρτο απασχόλησης και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό αφού τα πλοία έχουν ήδη εφοδιαστεί και έχουν αναχωρήσει από τα λιμάνια.

Πέραν αυτών η απαίτηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις της αριθ. 5022456/23-10-2015 εγκυκλίου, η οποία στην παράγραφο 5.α) ορίζει: «Τα Δελτία Παράδοσης Εφοδίων (Δ.Π.Ε.) ή Δελτία Αποστολής-Τιμολόγια (Δ.Α.Τ.) προσκομίζονται κατά τα γνωστά στο Τελωνείο φόρτωσης/εξόδου τη στιγμή του εφοδιασμού και εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 10-15 της αριθμ. Σ. 1940/41/14-4-2003 ΑΥΟ (ΥΕΚ 516/Β΄).

Στην συνέχεια τον επόμενο μήνα ή το δίμηνο που ακολουθεί τον μήνα, κατά τον οποίο έγινε η παράδοση των εφοδίων, ο εφοδιαστής υποβάλλει Ανακεφαλαιωτική Διασάφηση (τύπου Ζ) ως συγκεντρωτικό παραστατικό εφοδιασμού κατά το άρθρο 13 της ως άνω ΑΥΟ, προσκομίζοντας το σύνολο των Δ.Π.Ε. τα οποία δεν δύνανται να υποβληθούν ηλεκτρονικά λόγω του μεγάλου όγκου τους. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου Εφοδιασμού/Εξαγωγής, με το πέρας του ελέγχου των προσκομισθέντων ΔΠΕ οριστικοποιεί κατά τα ισχύοντα την ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ.»

Το αναφερόμενο στο παράρτημα ΙΙΙ της ως άνω εγκυκλίου «έγγραφο εθνικότητας πλοίου» αφορά τους εφοδιασμούς πλοίων με καύσιμα για τα οποία απαγορεύεται η οριζόμενη από την αριθ. Τ. 1940/03 ΑΥΟ απλουστευμένη διαδικασία.

Κατόπιν αυτών, θα πρέπει να δώσετε εντολή στα αρμόδια όργανα του τελωνείου σας να μην απαιτούν, κατά τον έλεγχο ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων εξαγωγής, για εφοδιασμό πλοίων με Δελτία Παράδοσης Εφοδίων, άλλα δικαιολογητικά και ειδικότερα το έγγραφο εθνικότητας του πλοίου, πέρα από τα Δελτία Παράδοσης Εφοδίων και τα τιμολόγια πώλησης των εφοδίων στα πλοία. Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία των πλοίων που εφοδιάστηκαν αναφέρονται στα προσκομιζόμενα Δελτία Παράδοσης Εφοδίων και είναι εύκολο να ανακτηθούν από τα τελωνεία φόρτωσης των εφοδίων στα πλοία, στα οποία κατατέθηκαν τα σχετικά έγγραφα, πολύ δε περισσότερο, όταν οι εφοδιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί στον λιμένα Πειραιά ή στη ράδα Πειραιά, τα έγγραφα εθνικότητας βρίσκονται στο Τ.Ε.Π. του Α’ Τελωνείου, καθόσον είναι αρμόδιο για τον απόπλου και κατάπλου των πλοίων αυτών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επί πλέον διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος,
Νικόλαος Μαυρίκος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.